Immigratie- en asielbeleid

Liberaal Hoorn is zeer stellig als het aankomt op immigratie en asielbeleid. Jaarlijks heeft Nederland te maken met circa 100.000 immigranten. Dit is onhoudbaar. Liberaal Hoorn vindt dat de landelijke overheid fors moet inzetten op inperking van de huidige immigratie. Wij zullen ons dan ook verzetten tegen de komst van een opvangcentrum in Hoorn. De grens in Hoorn voor het opvangen van het aantal statushouders is bereikt.

 

Woningen voor onze inwoners

Starters zijn nagenoeg kansloos op de woningmarkt. Doorstroming op de woningmarkt moet worden bevorderd. Hoe vaak horen wij niet “mijn zoon/dochter staat al jaren te wachten voor een woning” of, de prijzen van de woningen zijn voor starters te hoog en daarmee onbetaalbaar geworden.

Onze voorstellen:

  • Wonen is een recht, geen investering!
  • Woningen bouwen we voor onze eigen inwoners dus niet voor woningzoekenden uit bijvoorbeeld Amsterdam.
  • Er moeten snel betaalbare (tijdelijke) woningen in Hoorn of aan de rand van de stad worden gebouwd.
  • In onze stad is er geen plek voor huisjesmelkers. Liberaal Hoorn vindt het onbegrijpelijk dat er nog steeds woningen opgekocht worden om ze vervolgens duur te verhuren aan bijvoorbeeld arbeidsmigranten. Om die reden is Liberaal Hoorn ook voor de zelfbewoningsplicht.
  • Wij vinden het dan ook onbegrijpelijk dat statushouders voorrang krijgen op de woningmarkt.
  • Om starters te helpen is Liberaal Hoorn voor invoering van erfpacht op consumentvriendelijke voorwaarden. Bij het kopen van een huis hoeft de grond dan nog niet te worden gekocht. Dat scheelt weer in de hypotheeklasten bij de koop van het huis.

 

Onze stad moet veiliger!

Hoorn is op veel punten nog altijd te onveilig. Bewoners durven ’s avonds niet meer over straat, het aantal straatroven is in onze stad 4 keer zo hoog als gemiddeld in Nederland, de pakkans is te laag, slachtoffers van misdrijven staan in de kou en de politie kampt met een ernstig capaciteitstekort. Veiligheid moet weer topprioriteit worden. Wij willen Hoorn weer veilig maken door te investeren in meer menskracht voor politie en handhavers en de politie weer te verankeren in de woonwijken.

 

Extra aandacht voor de ouderenzorg

De zorg voor ouderen staat onder grote druk. De coronapandemie laat de knelpunten al goed zien: te hoge werkdruk, grote administratieve lasten, hoog ziekteverzuim, onvoldoende samenhang en te veel vraag naar zorg door te weinig medewerkers. En die problemen gaan niet minder worden. Liberaal Hoorn wil de inzet van wijkteams verbeteren. Als thuis passende ondersteuning wordt geboden, hoeft een oudere bijvoorbeeld niet naar een verpleeghuis te verhuizen. Ook kan met goede ondersteuning thuis de noodzaak voor zwaardere zorg worden voorkomen of uitgesteld. Ook dienen er voldoende woningen te worden gerealiseerd voor ouderen. Daardoor wordt de doorstroming op de woningmarkt bevorderd en komen er meer woningen beschikbaar voor jongeren. Onze fractie is voor de bouw van meer woonzorglocaties.

 

De zorg staat te springen om personeel, maar er zijn onvoldoende stageplekken om nieuw personeel te kunnen opleiden. Liberaal Hoorn wil daarom organisaties positief stimuleren om  stageplekken beschikbaar te stellen. Daarnaast dienen er passende stagevergoedingen te komen.

 

Geen windmolens voor de kust van Hoorn

De energietransitie draait om de overgang van fossiele brandstof naar duurzame energie. In 2050 wil de Tweede Kamer overgestapt zijn op 100% duurzame energie en moet iedereen van het gas af zijn. De gemeente Hoorn wil al in 2040 helemaal van het gas af, te beginnen met de Kersenboogerd. Liberaal Hoorn betwijfelt of dit haalbaar en betaalbaar is. Wij willen de energierekening betaalbaar houden en zien dan ook geen noodzaak om hier als gemeente in voorop te lopen. Het besluit om sneller van het gas te gaan dan voorgeschreven, moet teruggedraaid worden. Daarnaast willen we niet dat de rekening van de doorgeslagen en niet-realistische milieuplannen op het bordje van de burger komen. Onze fractie ziet ook niks in plannen voor een groot windmolenpark voor de kust van Hoorn. Wij beschouwen dit als horizonvervuiling. 

 

Economische welvaart voor een fijner leven

De leegstand is in onze stad groot. Ondernemers vragen al jaren de parkeergelegenheid en bereikbaarheid van onze stad te verbeteren. Om Hoorn de ‘koopstad van Westfriesland’ te houden is het essentieel dat er rondom het station een goede infrastructuur wordt gerealiseerd. Er moet rondom het stationsgebied één centrale ondergrondse parkeervoorziening gerealiseerd gaan worden. Om de bereikbaarheid van de stad te vergroten dient er een tunnel onder het spoor te komen. Met de komst van het stadstrand en de woningbouwplannen is dit echt onvermijdelijk.

 

Minder regels

Ondernemers worden helaas nog steeds geconfronteerd met onnodige regels en bureaucratie. Zo mag op de markt wel kleding verkocht worden maar mogen onze ondernemers in coronatijd geen marktkraam plaatsten bij hun winkel. Deze nieuwe tijd vraagt om innovatieve maatregelen. Liberaal Hoorn wil dat dit soort mogelijkheden er komen en zal zich voor 100% inzetten de regeldruk in Hoorn te verminderen.

 

Een beter cultuurbeleid hoeft niet meer geld te kosten

Liberaal Hoorn is trots op de Hoornse geschiedenis. Deze geschiedenis dient ook terug te komen bij de inrichting van het stationsgebied (de Poort van Hoorn). We moeten leren de geschiedenis te bekijken vanuit meerdere perspectieven. Drempels voor jongeren om met ons culturele erfgoed in aanraking te komen, moeten worden weggenomen. Een beter cultuurbeleid hoeft niet meer geld te kosten, maar vraagt om een andere en scherpere besteding van bestaande budgetten. Tegelijkertijd moeten we af van het ‘weg-met-onze-cultuur’ die steeds kenmerkender worden voor de cultuurwereld. We zien dan ook niets in het verwijderen van het standbeeld Jan Pieterszoon Coen.

 

Hoogbouw nee, tenzij

Liberaal Hoorn is vóór woningbouw in Hoorn, vóór woningbouw passend bij de stad, passend bij de infrastructuur, passend bij de vraag en mogelijkheden van de huidige en nieuwe bewoners, passend bij de groep die deze woningen het hardst nodig heeft. Onze partij wil daarom  voorkomen dat er op tal van plekken hoogbouw projecten gaan ontstaan. Deze bedreigen het karakter van onze historische stad en zijn daarbij vanwege de hoge prijs niet het antwoord op de vraag naar woningen voor o.a. starters.

 

Goed onderwijs is de basis voor een goede samenleving

De menselijke maat moet terugkeren in het onderwijs. Geen megafusies en megaklassen, maar de relatie tussen leraar en leerling centraal. Salarissen moeten beter en de werkdruk minder. De aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt moet verbeterd worden en praktijkonderwijs moet eindelijk weer de waardering krijgen die het verdient. Hoe zorg je dat je als gemeente aantrekkelijk bent voor leraren?  Wij denken dat het tijd is om voor toekomstige leerkrachten iets extra’s aan te bieden. Biedt toekomstige leraren een “Hoornse Lerarenbeurs” aan of biedt extra ondersteuning bij de “beroepsbegeleidende leerweg” (BBL Trajecten) om extra leerkrachten naar Hoorn te halen.