Het vertrouwen van Nederlanders in de politiek is het afgelopen jaar flink gedaald. Een meerderheid van zes op de tien Nederlanders heeft weinig of heel weinig vertrouwen in de landelijke politiek. De oorzaken zijn duidelijk. Om enkele voorbeelden te noemen, de toeslagen affaire, het falend immigratie- en asielbeleid, jarenlange wachtlijsten voor een huurwoning en een leider die geen actieve herinneringen heeft. Deze optelsom leidt ertoe dat het vertrouwen in de landelijke politiek op dit moment totaal weg is.

Het is dan ook tijd voor een lokale rechtse liberale volkspartij. Een partij die staat voor minder regeldruk, lastenverlichting, een streng immigratiebeleid en ondersteuning voor de ondernemers die onze stad groot maken. Een partij voor iedereen en die luistert naar onze inwoners. Een partij van “werken moet lonen” maar ook een partij die hulp biedt aan kwetsbaren en ouderen, die om welke reden dan ook hulp en ondersteuning nodig hebben.

Liberaal Hoorn is een partij die niet met alle winden meewaait en begrijpt dat onze inwoners vrijheid nastreven, maar ook verbondenheid, en dat beleven via onze gedeelde geschiedenis, cultuur en tradities. 

 

Standpunten 

Immigratie en asiel

Liberaal Hoorn is zeer stellig als het aankomt op immigratie en asielbeleid. Jaarlijks heeft Nederland te maken met circa 100.000 immigranten. Dit is onhoudbaar. Liberaal Hoorn vindt dat de landelijke overheid fors moet inzetten op inperking van de huidige immigratie. Wij zullen ons dan ook verzetten tegen de komst van een opvangcentrum in Hoorn. De grens in Hoorn voor het opvangen van het aantal statushouders is bereikt.

Lees meer »

Zorg en welzijn

Een baan is meer dan een inkomen. Het hebben van een baan draagt ook bij aan fysieke en mentale gezondheid. Je maakt onderdeel uit van de samenleving. Liberaal Hoorn is dan ook een groot voorstander van maatwerk, waarbij kan worden gekeken waar mensen wel toe in staat zijn en hoe we aan individuele gevallen een positieve draai kunnen geven. Een betaalde baan is voor Liberaal Hoorn het uitgangspunt. Liberaal Hoorn vindt het zonde als we deze talenten niet gebruiken. Om de sociale zekerheid betaalbaar te houden ziet Liberaal Hoorn de bijstand als een vangnet voor wie deze echt nodig heeft. Wij willen dat mensen zo snel mogelijk weer kunnen werken en op eigen benen kunnen staan.

Lees meer »

Onderwijs

Onderwijs is de sleutel voor de ontwikkeling van een kind én van een samenleving. Een kind dat goed onderwijs krijgt, krijgt kansen voor de toekomst. Daarom heeft ieder kind in Hoorn recht op goed onderwijs. De school en haar omgeving moet voldoen aan de veiligheidseisen. Wij willen een veilig leerklimaat en incidenten voorkomen. Ongepast gedrag, intimidatie, pesten, diefstal en agressie horen hier niet thuis. Scholen hebben nadrukkelijk een taak bij vroegtijdige signalering van radicalisering, loverboys en huiselijk geweld. Huiselijk geweld en kindermishandeling hebben de hoogste prioriteit. Waar signalen zijn van kindermishandeling moet dit snel (h)erkend worden door hulpinstanties. In deze situaties moet hulp altijd direct beschikbaar zijn. De overheid grijpt in als de vrijheid van onderwijs wordt misbruikt.

Lees meer »

Westfriesland en Hoorn

Voor Liberaal Hoorn is het bevorderen van samenwerking in Westfriesland een belangrijk speerpunt. Samen doen bevordert niet alleen de samenhorigheid, maar is ook op tal van onderdelen een stuk efficiënter, zonder daarbij op te gaan tot één grote gemeente Westfriesland.  Juist één grote gemeente Westfriesland gaat meer geld kosten (zie de fusie van de gemeente Drechterland, Enkhuizen en Stedebroec) aangezien de ambtenaren door middel van een fusie meer betaald krijgen vanwege de grootte van de gemeente!

Lees meer »

Klimaat en milieu

Liberaal Hoorn wil niet dat de rekening van de doorgeslagen en niet-realistische klimaatplannen op het bordje van onze inwoners komt. Flexibiliteit in nieuwbouw moet blijven ten aanzien van de warmtebron: groen gas, waterstof, elektrisch, of restwarmte. Hoorn moet zich niet voor de troepen uit vastleggen op één nieuwe warmtebron, maar met open vizier naar de toekomst kijken. We kiezen de beste bron voor iedere situatie. Het gasnetwerk behouden we voor de toekomst, wanneer waterstof of groen gas toegankelijk zijn. Het besluit om sneller van het gas te gaan dan voorgeschreven, moet dan ook teruggedraaid worden.

Lees meer »

Bereikbaarheid

Liberaal Hoorn maakt zich zorgen dat parkeerplekken in de binnenstad worden opgeheven zonder dat er goede parkeervoorzieningen voor terugkomen. Het weren van auto’s uit de binnenstad kan desastreuze gevolgen hebben voor winkeliers en de lokale economie. Winkeliers geven aan dat wanneer parkeerplekken verdwijnen, de klant zich niet meer welkom voelt en zal uitwijken naar andere gebieden. Wij zijn dan ook tegen het autovrij maken van de binnenstad.

Lees meer »

Sport

Wij vinden dat sport en bewegen betaalbaar en toegankelijk moet blijven. Sport verbindt, geeft zelfvertrouwen, plezier en ontspanning. Door te sporten zorgen we bovendien goed voor een gezonde, duurzame en weerbare samenleving. Zeker nu onze samenleving steeds ouder wordt, is het belangrijk dat we in beweging blijven en dat sport voor iedereen toegankelijk is. Daarom werken we samen met scholen, sportverenigingen en andere maatschappelijke instellingen zodat iedere inwoner van jong tot oud kan sporten.

Lees meer »

Ondernemen, MKB en ZZP

In Hoorn zijn duizenden ondernemers actief, vanuit huis, op de bedrijventerreinen of vanuit de historische binnenstad. Zij dragen bij aan een ondernemend en innovatief ondernemersklimaat. Liberaal Hoorn wil samen optrekken met haar ondernemers en heeft ook de ambitie de stad verder economisch te ontwikkelen. De auto speelt hierin een belangrijke rol. Goede wegen en parkeerplaatsen zijn hiervoor essentieel. Dergelijke voorzieningen zijn van groot belang voor het behoud van werkgelegenheid en het tegengaan van de leegstand in onze stad.

Lees meer »

Wonen en bouwen

Er is een grote behoefte aan nieuwe betaalbare woningen, maar weinig plek om deze te bouwen. Liberaal Hoorn wil dan ook afspraken maken met buurgemeenten zodat Hoorn kan doorgroeien. De huizenmarkt zit muurvast. Woningen zijn schaars en de huizenprijzen zijn torenhoog. Hoe vaak horen wij niet “mijn dochter of zoon staat al jaren te wachten voor een woning” of “de woningen zijn voor starters onbetaalbaar geworden”? Hoorn heeft behoefte aan meer betaalbare woningen, geen onbetaalbare woontorens. We moeten aan de slag met creatieve, nieuwe woonvormen zoals snelbouw oplossingen en andere innovatieve bouwtechnieken.

Lees meer »

Cultuur en Kunst

Hoorn kent een enorme grote kunst en cultuursector waar we trots op mogen zijn. Drempels voor jongeren om met ons culturele erfgoed in aanraking te komen moeten worden weggenomen. Een beter cultuurbeleid hoeft niet meer geld te kosten, maar vraagt om een andere en scherpere besteding van bestaande budgetten. We moeten af van het ‘weg-met-onze-cultuur’ die steeds kenmerkender wordt voor de cultuurwereld. We zien dan ook niets in het verwijderen van het standbeeld Jan Pieterszoon Coen. Liberaal Hoorn ziet mogelijkheden om met aanpassingen rondom het standbeeld het heden en het verleden beter met elkaar te verbinden.

Lees meer »

Jongeren

Wij vinden het ongelooflijk belangrijk dat alle kinderen in Hoorn gelijke kansen krijgen en dat begint in de klas. Het is primair de taak van de scholen, maar het recht van alle kinderen op goed onderwijs gaat ons allemaal aan. Onderwijs is de sleutel voor de ontwikkeling van een kind én van een samenleving. Een kind dat goed onderwijs krijgt, krijgt kansen voor de toekomst. Waar Liberaal Hoorn zich zorgen over maakt is de grote bezuiniging op de jeugdzorg. Kinderen krijgen minder zorg en wachtlijsten nemen toe. Ook het idee om een eigen bijdrage voor de jeugdzorg te vragen vinden wij geen goed idee.  Ook dienen er meer betaalbare woningen gerealiseerd te worden voor onze jongeren en hopen wij dat de landelijke partijen de jongeren echt gaan compenseren met betrekking tot de basisbeurs.

Lees meer »

Ouderen

Vroeg of laat krijgen we allemaal met zorg te maken. Daarom willen we goede en betaalbare zorg waarin de inwoner van Hoorn centraal staat. Wij willen dat iedereen de zorg krijgt, die bij hem of haar past. Wij willen inzetten op kleinschalige zorg op wijkniveau, met een plek in de wijk waar de wijkverpleegkundige, huisarts, thuishulp, het sociaal wijkteam en vrijwilligersorganisaties samen komen. Dit helpt bij het creëren van een liefdevolle leefomgeving waarin ouderen langer zelfstandig kunnen blijven wonen en terecht kunnen voor gerichte zorg, of voor zaken als een traplift of thuishulp. Een buurt waar je buren gemakkelijk kunt ontmoeten voor een gezellig praatje en we daardoor minder eenzaam zijn. En waar alle straten goed toegankelijk zijn, zodat iedereen gemakkelijk naar de supermarkt of bakker kan.

Lees meer »

Groen en duurzaamheid

Groen in de wijk is essentieel voor het verbeteren van de gezondheid van onze inwoners. Wie in een groene wijk woont, voelt zich beter en bezoekt minder vaak de huisarts. Een groene omgeving vermindert stress, nodigt uit tot bewegen en het ontmoeten van buurtbewoners. Daarnaast is groen in de buurt goed voor de ontwikkeling van kinderen en kan het bijdragen aan persoonlijke ontwikkeling. We moeten dan ook niet de ruimte die Hoorn nog heeft volbouwen met woningen. Voor het oplossen van de woningnood hebben we echt de hulp nodig van onze buurgemeenten.   

Lees meer »

Veiligheid en criminaliteit

Hoorn is op veel punten nog altijd te onveilig. Bewoners durven ’s avonds niet meer over straat, het aantal straatroven is in onze stad vier keer zo hoog als gemiddeld in Nederland. De pakkans is te laag, slachtoffers van misdrijven staan in de kou en de politie kampt met een ernstig capaciteitstekort. Veiligheid moet weer topprioriteit worden. Wij willen Hoorn weer veilig maken door te investeren in meer menskracht voor politie en handhavers en de politie weer te verankeren in de woonwijken.Liberaal Hoorn staat voor:

Lees meer »

Ons verkiezingsprogramma downloaden 

Verkiezingsprogramma Liberaal Hoorn 2022 2026
PDF – 278,8 KB 545 downloads