Zorgen bewoners energietransitie

Gepubliceerd op 6 december 2021 om 18:00

Bewoners maken zich zorgen om de hoge uitgaven die zij de komende jaren moeten doen in het kader van de energietransitie. Daarnaast dient aandacht te worden gegeven aan de geothermie in relatie tot ons drinkwater.

 

Liberaal Hoorn vraagt naast duurzaamheid ook oog voor veiligheid drinkwater - WEEFF Radio                                                            

 

 

Aan: College van Burgemeester en Wethouders Hoorn

Betreft: art 36 opzetten energiebedrijf Westfriesland / warmtenet

Hoorn, 6 december 2021

Geachte college,

De gemeenteraad van Hoorn heeft 9 juli 2019 haar Transitievisie Warmte vastgesteld. Deze visie is opgesteld met een groot aantal partijen, de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord, netbeheerder Liander, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK), Dijklanderziekenhuis, Energie Coöperatie West-Friesland (ECWF), Stichting Onderwijshuisvesting Hoorn (SOHH), Optisport Hoorn B.V., waterbedrijf PWN, woningcorporatie Intermaris, Zonne coöperatie West-Friesland (ZCWF), ECW Netwerk en afval- en energiebedrijf HVC.

Hoorn wil in 2040 evenveel duurzame energie (laten) opwekken als de stad gebruikt om zo een energieneutrale stad te worden. De gemeente start de komende jaren met de aanleg van een warmtenet van 70 graden in drie wijken en wil vóór 2030 in ongeveer een derde van alle wijken aan de slag zijn. De impact is groot als we geen aardgasaansluiting meer hebben. Het is dan niet meer mogelijk om te koken op aardgas en water te verwarmen met een cv-ketel. Water wordt dan verwarmd vanuit een 1 centraal punt in Hoorn, of via een warmtepomp in de woning.Wij kregen ook vragen van bewoners  of de lage temperatuur van een warmtenet wel geschikt is voor radiatoren bij een niet goed geïsoleerd huis, of er giftige stoffen vrijkomen en of ons drinkwater daardoor niet opwarmt?

Met de verkoop van de aandelen Nuon heeft de gemeente Hoorn zo’n destijds zo’n € 31,5 miljoen euro ontvangen. Eerder hebben wij gepleit de gelden in te zetten voor de borging van de lokale energiebelangen en het opzetten van een gemeentelijk duurzaam energiebedrijf. Zo kan een gemeente of provincie invulling geven aan de Nederlandse ambities voor het Kyoto-protocol om de CO2-uitstoot terug te brengen en het aandeel duurzame energie te verhogen.

 

Wij hebben dan ook de volgende vragen:

  1. Er zijn een groot aantal partijen betrokken geweest bij het opstellen van de visie. Op welke wijze zijn huiseigenaren vertegenwoordigd? Is het een idee om Vereniging Eigen Huis in deze verandering te laten participeren?
  2. Om de doelstellingen in 2030 te willen realiseren dienen er grote stappen te worden gezet.

Kunt u  concreet aangeven wanneer de komende jaren huiseigenaren betrokken gaan worden bij de ontwikkelingen van het warmtenet?

  1. Is duidelijk met welke kosten huiseigenaren geconfronteerd gaan worden om deze verandering te realiseren?
  2. Welke plannen liggen er klaar voor huiseigenaren bij de omvorming van aardgas naar bijvoorbeeld het warmtenet?
  3. Wat zijn de gevolgen voor de aanleg van een warmtenet voor het vrijkomen van giftige stoffen en het opwarmen van ons drinkwater?
  4. Om de energielasten voor onze inwoners zo laag mogelijk te houden zien wij veel in een eigen gemeentelijk duurzaam energiebedrijf. Welke stappen heeft de gemeente hiertoe ondernomen en is de gemeente bereid hier nader onderzoek naar te doen en hoeveel miljoen van de eerder ontvangen € 31,5 miljoen is hiervoor beschikbaar.

 

 

Chris de Meij 

Liberaal Hoorn